Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Patapataka meʻangaue BMT55S-25-FST

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Ko e kautaha Lingshi ko ha kautaha makehe ia maʻa e kau maʻu meʻangaue, hangē ko e tokotaha maʻu meʻangāue angamahení mo fakapatonu. Kuo ʻosi 10 ngaahi taʻu ki he ngaue ko ʻeni prodcuts.

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

Ngaahi lelei ʻo e koloa:
ʻUlungaanga lelei taha / lea faka-Komiomé / moʻui lōloa angé / totongi maʻamaʻa ange ʻe lava

Collect trype : static tool holder
Tānaki ha ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke fu : 25×25
Uaiti : 3.5 ngaahi tuʻi
Plane run-out less than 0.005mm
ʻI he coolant maʻuʻanga meʻakai ʻi he tokotaha maʻu meʻangaue

Fika ʻo e Me: patapataka e meʻangaue taʻeoli
Faʻahinga Founga Ngāué: CNC machining, CNC lathe, ngataʻanga ʻo e fakamaʻá, ko e fakamamahi, faitoʻo ʻo e fukahi tahi, fakalanu.mo e alā meʻa pehē.
Nāunau: Cr, CrMo pe ngaahi tuʻunga moʻui fakalotofonua kehe ʻoku hiki mai pe Siaina.
Anga Faʻa Kātakí: +-0.01MM ko e fie maʻu pe toe fokotuʻu foʻou
Faitoʻo ʻo e laa: Fana, Fakaleleiʻí, Efu coating mo Electroplating,ko e kasitoma kehe ʻoku fakamahinoʻi mai hono faitoʻo.
Feituʻú: Senita DMG CNC Machining, Misini liliu ʻo e CNC, CNC ki ʻolunga lathe, 4-Misini Axis CNC, Misini fakamamahi mo e ngaahi ala meʻa pehee
Ngaahi Tohi Fakamoʻoní: Tohi fakamoʻoni ʻo e nāunaú, Ngaahi lipooti QC, Ngaahi lipooti ki hono sivi ʻo e laa, ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi tohi fakamoʻoni kehe ʻoku fie maʻu ʻe he kasitomaa ke ʻoatu.
Tuʻa-sila: Sipinga 5~ 10ʻaho taki taimi. Fai ʻe DHL/TNT/FedEx fakahaaʻi, totongi feleti ʻea mo e ala meʻa pehe.

Fokotuʻutuʻú 15 ngaahi ʻaho fekauʻaki mo e

ʻAve & Ngāue Tokoní: Tufa taimi totonu ʻi he taimi kotoa pē. Fai ha tokoni falalaʻanga mo ha fatongia ki he kasitoma takitaha ʻaki ʻa e koloa takitaha. Ko ʻetau taumuʻa ke fakafiemalieʻi ʻa e kasitoma kotoa pe ʻaki ʻa e tokoni lelei taha.

Kuo pau ke foua ʻe he ngaahi naunau kotoa pe ʻa e sipinga 4 ngaahi sieke ʻi he founga ngāué kakato:
1. Sivi ʻo e koloa
2. ʻI he ngāue ki hono siví
3. Sivi fakaʻosí
4. Sivi ʻo e ngaahi meʻa ne fai ki

NGAAHI FEHUʻI ʻI HE:
F Q: Founga ke kamata ʻaki ha ngāue?
Ko ha: Ke kamata hoʻo ngāué, kātaki ʻo ʻomai ʻa e ngaahi tā fakatātā ʻo e tā fakatātaá mo ha lisi ʻo e ngaahi nāuna, lahi pea fakaʻosi. Pea, te ke toʻo ʻa e leá meiate kimautolu ʻi loto 24 houa ʻe.

F Q: Ko e fe ʻa e faitoʻo ʻoku angamaheni ʻaki ki he ngaahi konga ukamea?
Ko ha: Fakaleleiʻí, Oxide ʻuliʻuli , Fakaʻuhingaʻi, Efu Coating, Sandblasting, Tā Valivalí , faʻahinga kotoa pē ʻo e plating(tātā ʻa e kopá, pī fakakaukau ʻa e chrome, plating seniti ʻe nima, fili koula, plating siliva ...)...

F Q: ʻOku ʻikai ke tau maheni mo e ʻave fakavahaʻapuleʻanga, te ke lava ʻo matuʻuaki ʻa e meʻa kotoa pē?
Ko ha: Moʻoni ʻaupito. ʻE poupouʻi kakato kitautolu ʻe he ngaahi taʻu lahi ʻo e taukei mo e taimi loloa cooperated laka atu ai. Te ke lava pē ʻo fakahā mai ʻa e ʻaho ʻe ʻave aí, pea te ke toki maʻu leva ʻa e koloa ʻi he ʻofisi/ʻapi. ʻOku ʻi ai mo ha ngaahi meʻa kehe ʻoku tau hohaʻa ki ai.

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI