முடிந்துவிட்டது 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் சீனா தெற்கில் கடைசல் இயந்திரம் செய்ய

திருகு-இயக்கி தயாரிக்கும் இயந்திரம்

விசாரனை இப்போது