முடிந்துவிட்டது 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் சீனா தெற்கில் கடைசல் இயந்திரம் செய்ய

கடைசல் இயந்திரம்

  • The Best Provisions Of Flatbed Cnc Lathe Machines

    A lathe plays out different systems like shearing, sanding, இது உங்கள் பணிப்பகுதிக்கு துல்லியமான வடிவத்தை அளிக்கிறது, சலிப்பு, twisting, and over a scope of materials like wood, plastic, and metal lathe. With a lathe machine, it is not difficult to create actual items. Lately, numerous enhancements have been executed in planning lathe machines to give quality answers for a few modern requirements. More About Lathe A CNC lathe machine or electronic mathematical controlled…
    Read more
விசாரனை இப்போது