ඉවරයි 20 චීනයේ දකුණේ වැසිකිළි යන්ත්‍රය සෑදීමට වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද

සම්පීඩකය

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

compressor for 70L

1.POWER SUPPIYAC 220±10%

2.POWER:1300W

3.AIR TANK VOLUME:70එල්

4.EXHAUST VOLUME:130L/min

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න