ගුණකයන් සමඟ මනස්කාන්ත මාළු ක්‍රීඩා 20 චීනයේ දකුණේ වැසිකිළි යන්ත්‍රය සෑදීමට වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද

CNC lathe machine accessories

විවිධ සම්භාව්‍ය මාළු සහ ක්‍රීඩා සමඟ