ඉවරයි 20 චීනයේ දකුණේ වැසිකිළි යන්ත්‍රය සෑදීමට වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද

අතින් වැසිකිළි යන්ත්රය

    දැන් විමසන්න