ඉවරයි 20 චීනයේ දකුණේ වැසිකිළි යන්ත්‍රය සෑදීමට වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද

සුළු තීරුබදු සහිත ඇඳක් සීඑන්සී වැසිකිළි යන්ත්‍රය

දැන් විමසන්න