ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ