ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਪੇਚ ਚਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ