കഴിഞ്ഞു 20 ചൈനയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ലാത്ത് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം

സാമ്പത്തിക സി‌എൻ‌സി ലാത്ത് മെഷീൻ

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക