കഴിഞ്ഞു 20 ചൈനയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ലാത്ത് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം

ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സി‌എൻ‌സി ലാത്ത്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക