കഴിഞ്ഞു 20 ചൈനയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ലാത്ത് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാൻ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം

സ്ക്രൂ-ഡ്രൈവർ നിർമ്മാണ യന്ത്രം

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക