ເກີນ 20 ມີປະສົບການຫລາຍປີໃນການຜະລິດເຄື່ອງກຣຶງໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ວິທີການເຄື່ອງກลึงຄວບຄຸມຕົວເລກຄອມພິວເຕີສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນການຜະລິດ

ບໍລິສັດເຄື່ອງມືຊ່າງເຄື່ອງຈັກ Guangzhou South ຈຳ ກັດ locates in Guangzhou Panyu district which is in high technology developing city. ປ້າຍໂຄສະນາ1 30000 ປ້າຍໂຄສະນາ1. It is near to the Guangzhou university Town, ປ້າຍໂຄສະນາ1. ປ້າຍໂຄສະນາ1. ປ້າຍໂຄສະນາ1 20 ປ້າຍໂຄສະນາ1, flat bed heavy duty CNC lathe machine, ປ້າຍໂຄສະນາ1, slight slanting bed CNC lathe machine, metal lathe machine, ປ້າຍໂຄສະນາ1.

The lathe is a very important metal cutting machine tool, occupy 30%-50% of the total number of machine tools. It is a machine tool used for turning processing. According to their different application and structures, they can be divided into various types of lathes, horizontal lathe, floor lathe, vertical lathe, copied lathe, turret lathe, automatic lathe, multi-tool semi-automatic lathe.

computer numerical control lathe machine

A computer numerical control lathe machine consists of four main components: the bed, spindle, ປ້ອມ, and tailstock. Simply put, the spindle fixes the material and rotates it. The turret connecting the cutting tools moves to form the parts to be processed. The tailstock supports long workpieces. Finally, the bed is the base for installing three platforms.

In the case of a CNC lathe, the basic configuration is the same, including the CNC equipment and operation screen. CNC equipment is installed on the turret and tailstock, which controls the movement of various components and the accuracy of machining. The operation screen provides an interface for controlling the lathe, and the operator controls the cutting program by providing corresponding instructions.

Computer numerical control lathe machine is a type of tool designed for the purpose of cutting and shaping workpieces to precise dimensions. It is composed of various parts and components such as spindle, feed mechanism, table, workpiece clamping device, tool magazine and coolant system. It is capable of performing many different operations such as milling, drilling, grinding, polishing, welding, and more. With its easy operation and high accuracy, it is widely adopted in today’s industries to produce workpieces with great precision and accuracy in a short period of time.

 

Why choose us?

  • 1Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited has over 20 years of experience in designing and manufacturing manual lathes, heavy-duty CNC lathes, economical CNC lathes, micro inclined CNC lathes, metal lathes, CNC lathe machining centers, and customized machine tools, serving all customers from all over the world.At the same time, we also have some new large-scale processing equipment, such as CNC grinding machine centers and grinding machines with CNC guide rails. Imported Spanish five axis CNC vertical and horizontal machining centers, as well as gear noise detection equipment. After years of development, the company can manufacture more CNC lathes, manual lathes, etc., with an annual sales volume of about 10000 units. The company has a gear factory, machining factory, assembly factory, CNC machine tool factory, as well as a heat treatment plant.

Computer numerical control lathe machineA Guide to Frequently Asked Questions

1.What is the application of a machining center?
2.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?
3.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?
4.What is the purpose of a tailstock on a lathe machine?
5.How does a lathe machine contribute to mass production in manufacturing?
6.What are the limitations of a conventional lathe machine?
7.How is the cutting tool secured in a lathe machine?
8.What are the key differences between an engine lathe and a turret lathe?

1.What is the application of a machining center?

The machining center can meet various demands of parts and operations, which include drilling, milling, boring, threading and reaming. The operation of the machining center will depend on how the machine will be configured, which will be decisive for the efficiency of the machining.

2.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

1. Select the correct tooling for the job.
2. Secure the workpiece in the lathe chuck or collet.
3. Set the cutting speed and feed rate.
4. Set the cutting depth and tool height.
5. Set the tool offset.
6. Set the spindle speed.
7. Set the coolant flow.
8. Start the machine and check for proper operation.
9. Make a test cut to check the setup.
10. Make the necessary adjustments and begin machining.

What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

3.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

Yes, a lathe machine can be used for non-cylindrical turning. Lathes are capable of performing a variety of operations, including turning, facing, grooving, threading, and drilling. Non-cylindrical turning operations can include tapers, angles, and contours.

4.What is the purpose of a tailstock on a lathe machine?

The tailstock on a lathe machine is used to support the end of a workpiece that is too long to fit between the headstock and the tool post. It can also be used to hold cutting tools, such as drills and reamers, for operations such as drilling and reaming.

What is the purpose of a tailstock on a lathe machine?

5.How does a lathe machine contribute to mass production in manufacturing?

A lathe machine is a versatile tool used in manufacturing for mass production. It is used to shape and form metal and other materials into a variety of shapes and sizes. It can be used to create components for a variety of products, including automotive parts, medical devices, and consumer electronics. The lathe machine is capable of producing parts with high accuracy and repeatability, making it an ideal tool for mass production. It can also be used to create complex shapes and intricate details, making it a valuable tool for creating custom parts.

6.What are the limitations of a conventional lathe machine?

1. Limited cutting speed: Conventional lathes have limited cutting speed, which can be a limitation when machining certain materials.

2. Limited cutting depth: Conventional lathes have limited cutting depth, which can be a limitation when machining certain materials.

3. Limited tooling options: Conventional lathes have limited tooling options, which can be a limitation when machining certain materials.

4. Limited accuracy: Conventional lathes have limited accuracy, which can be a limitation when machining certain materials.

5. Limited automation: Conventional lathes have limited automation, which can be a limitation when machining certain materials.

6. Limited spindle speed: Conventional lathes have limited spindle speed, which can be a limitation when machining certain materials.

What are the limitations of a conventional lathe machine?

7.How is the cutting tool secured in a lathe machine?

The cutting tool is typically secured in a lathe machine by a tool holder, which is clamped into the tool post. The tool holder is designed to hold the cutting tool securely in place while the lathe is in operation.

8.What are the key differences between an engine lathe and a turret lathe?

1. An engine lathe is a single-spindle machine, while a turret lathe is a multi-spindle machine.

2. An engine lathe is manually operated, while a turret lathe is automated.

3. An engine lathe is used for general-purpose machining, while a turret lathe is used for high-volume production.

4. An engine lathe is more versatile, while a turret lathe is more efficient.

5. An engine lathe is more expensive than a turret lathe.

What are the key differences between an engine lathe and a turret lathe?

 

Tags: metal lathe machine , lathe machine manufacturer


ເວລາໂພດ: 2023-12-13
ສອບຖາມດຽວນີ້