ಓವರ್ 20 ಚೀನಾದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಥ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಸ್ಕ್ರೂ-ಡ್ರೈವರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿ