ಓವರ್ 20 ಚೀನಾದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಥ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

cnc lathe machine

  • CNC ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ

    A lathe is a fundamental studio instrument that has been utilized to gain particular machining tasks like shearing or cutting, entering, knurling, and some more. It has been utilized as a multi-reason, for example, for straightforward activity and convincing execution. It has fundamentally been used for shearing and infiltrating things. More About Lathe It is a machine that aids in eliminating metals…
    Read more
  • Choose The Lathe to Make Cylindrical Pieces

    For parts that have cylindrical characteristics, using a lathe may be the best solution. Once there was nothing simpler: the round pieces were made with lathes and the others were machined with milling machines. With the advent of CNC machining centers , which allow for easy insertion of round elements, the boundary line between the two processes has begun to…
    Read more
ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿ