លើស 20 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនក្រឡុកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន

ម៉ាស៊ីន CNC សេដ្ឋកិច្ច

សាកសួរឥឡូវនេះ