លើស 20 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនក្រឡុកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន

គ្រែតូចរអិលគ្រែម៉ាស៊ីន CNC ម៉ាស៊ីនដេរស៊ីម៉ងត៍សេនធ័រ

សាកសួរឥឡូវនេះ