លើស 20 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនក្រឡុកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន

អ្នកកាន់ឧបករណ៍បង្វិល

សាកសួរឥឡូវនេះ