លើស 20 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនក្រឡុកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន

គ្រែធុនធ្ងន់គ្រែរាបស្មើស៊ីធីអេស

សាកសួរឥឡូវនេះ