លើស 20 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនក្រឡុកនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនក្រឡឹង

សាកសួរឥឡូវនេះ