Over 20 տարի փորձ է կատարել խառատահաստոց մեքենա հարավում Չինաստանի

What are the limitations of a conventional lathe machine

Guangzhou Հարավային խառատահաստոց Machine Tools Company Limited locates է Guangzhou Panyu թաղամասում, որը գտնվում է բարձր տեխնոլոգիաների զարգացող քաղաք. Որ գործարանը ընդգրկում է ավելի քան 30000 քառակուսի մետր. It is near to the Guangzhou university Town, փաստորեն, հենց առանձնացվել է մեկ գետը. Հասնելով անմիջականորեն են մետրոպոլիտենի գծի թիվ 4 եւ դա առավելությունը Ինքնաթիռ վայրէջքի եւ հողի տեղափոխման հարմարության. Նա ունի ավելի քան 20 տարի է նախագծել եւ արտադրել ձեռնարկը խառատահաստոց մեքենա, flat bed heavy duty CNC lathe machine, հարթ մահճակալ տնտեսական CNC խառատահաստոց մեքենա, slight slanting bed CNC lathe machine, metal lathe machine, CNC խառատահաստոց հաստոցներ կենտրոն եւ անհատական ​​մեքենա է բոլոր հաճախորդների համար ամբողջ աշխարհում.

With the lathe machine technology developments, now there are more models are populiar in the market.

1) manual lathe machine, generally it was populiar before when there is no controller or the controller is not stable. in the current days the manual lathe is only for small quantity parts manufacturing.

2) flat bed cnc lathe machine for heavy duty machining, mostly it is for roughing machining and middle quality machining, but for this kind of machine, it is not convinent for chip removal.

3) with more and more experience for the machining, several years ago, the slanting bed machine was designed and made. this kind of cnc lathe machine is accepted and populiar by the market. it is better for more quantity parts as it is moving fast and machining fast.

industrial lathe machine

industrial lathe machine is a type of tool designed for the purpose of cutting and shaping workpieces to precise dimensions. It is composed of various parts and components such as spindle, feed mechanism, table, workpiece clamping device, tool magazine and coolant system. It is capable of performing many different operations such as milling, drilling, grinding, polishing, welding, and more. With its easy operation and high accuracy, it is widely adopted in today’s industries to produce workpieces with great precision and accuracy in a short period of time.

industrial lathe machine is a stationary cutting tool used primarily for shaping wood and metal, which are referred to as workpieces. The lathe machine removes unwanted parts of the workpiece to produce the desired product. The movements of a traditional lathe machine are manually controlled by an operator.

 

Why choose us?

  • 1Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited was founded in 1984 and is a leading international machine tool supplier in the manufacturing industry, with operations in over 30 countries worldwide. The factory covers an area of over 30000 քառակուսի մետր. We mainly design and manufacture manual lathes, heavy-duty CNC lathes, economical CNC lathes, micro inclined CNC lathes, metal lathes, CNC lathe machining centers, and customized machine tools. Customers can collaborate with our qualified technical personnel to find intelligent solutions for their business. Our mission is to provide the highest level of customer service with the best cost-effectiveness, helping our customers achieve outstanding results.

industrial lathe machineA Guide to Frequently Asked Questions

1.What are the limitations of a conventional lathe machine?
2.What are the main components of a lathe machine?
3.What are the advantages of using a CNC lathe machine?
4.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?
5.How is a lathe machine used in turning operations?
6.How is the feed rate controlled in a lathe machine?
7.How is the tool post adjusted in a lathe machine?
8.What are the primary operations that can be performed on a lathe?
9.What are the common accessories used with a lathe machine?
10.How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?
11.How is the cutting tool secured in a lathe machine?
12.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

1.What are the limitations of a conventional lathe machine?

1. Limited cutting speed: Conventional lathes have limited cutting speed, which can be a limitation when machining certain materials.

2. Limited cutting depth: Conventional lathes have limited cutting depth, which can be a limitation when machining certain materials.

3. Limited tooling options: Conventional lathes have limited tooling options, which can be a limitation when machining certain materials.

4. Limited accuracy: Conventional lathes have limited accuracy, which can be a limitation when machining certain materials.

5. Limited automation: Conventional lathes have limited automation, which can be a limitation when machining certain materials.

6. Limited spindle speed: Conventional lathes have limited spindle speed, which can be a limitation when machining certain materials.

2.What are the main components of a lathe machine?

1. Bed: The bed is the main structural component of the lathe and provides a stable base for all other components.

2. Headstock: The headstock houses the spindle, which is the rotating shaft that holds the cutting tool.

3. Պոչ: The tailstock is a movable support that holds the workpiece in place while it is being machined.

4. Carriage: The carriage is a movable platform that holds the cutting tool and moves it along the length of the workpiece.

5. Leadscrew: The leadscrew is a threaded rod that is used to move the carriage along the bed.

6. Feed Rod: The feed rod is used to move the cutting tool in and out of the workpiece.

7. Tool Post: The tool post is a platform that holds the cutting tool in place.

8. Չուկ: The chuck is a device that holds the workpiece in place while it is being machined.

What are the main components of a lathe machine?

3.What are the advantages of using a CNC lathe machine?

1. Increased Accuracy: CNC lathes are capable of producing parts with a high degree of accuracy and repeatability. This is due to the fact that the machine is programmed with precise instructions and is able to repeat the same process over and over again.

2. Increased Productivity: CNC lathes are able to produce parts faster than manual lathes, allowing for increased production and shorter lead times.

3. Reduced Labor Costs: CNC lathes require fewer operators than manual lathes, resulting in lower labor costs.

4. Reduced Waste: CNC lathes are able to produce parts with minimal waste, resulting in cost savings.

5. Increased Safety: CNC lathes are equipped with safety features that reduce the risk of injury to operators.

4.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

1. Select the correct tooling for the job.
2. Secure the workpiece in the lathe chuck or collet.
3. Set the cutting speed and feed rate.
4. Set the cutting depth and tool height.
5. Set the tool offset.
6. Set the spindle speed.
7. Set the coolant flow.
8. Start the machine and check for proper operation.
9. Make a test cut to check the setup.
10. Make the necessary adjustments and begin machining.

What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

5.How is a lathe machine used in turning operations?

A lathe machine is used in turning operations to shape a workpiece by rotating it against a cutting tool. The cutting tool is held in a tool post and is fed into the rotating workpiece to remove material and create the desired shape. The lathe can also be used to create threads, grooves, and other features on the workpiece.

6.How is the feed rate controlled in a lathe machine?

The feed rate in a lathe machine is typically controlled by a feed rate dial or lever. This allows the operator to adjust the speed at which the cutting tool moves along the workpiece. The feed rate can also be adjusted by changing the spindle speed.

How is the feed rate controlled in a lathe machine?

7.How is the tool post adjusted in a lathe machine?

The tool post on a lathe machine is adjusted by loosening the clamping bolts and sliding the tool post to the desired position. Once the tool post is in the desired position, the clamping bolts should be tightened to secure the tool post in place.

8.What are the primary operations that can be performed on a lathe?

1. Turning: This is the most common operation performed on a lathe. It involves rotating a workpiece against a cutting tool to create a cylindrical shape.

2. Facing: This operation is used to create a flat surface on the end of a workpiece.

3. Drilling: This operation is used to create a hole in the workpiece.

4. Boring: This operation is used to enlarge an existing hole in the workpiece.

5. Threading: This operation is used to create internal or external threads on the workpiece.

6. Knurling: This operation is used to create a pattern of ridges on the workpiece.

7. Parting: This operation is used to separate a workpiece into two parts.

What are the primary operations that can be performed on a lathe?

9.What are the common accessories used with a lathe machine?

1. Lathe Chuck: Used to hold the workpiece in place while it is being machined.
2. Lathe Dog: Used to hold the workpiece in place while it is being machined.
3. Lathe Centers: Used to support the workpiece while it is being machined.
4. Lathe Cutters: Used to shape the workpiece.
5. Lathe Faceplate: Used to mount the workpiece to the lathe.
6. Lathe Steady Rest: Used to support the workpiece while it is being machined.
7. Lathe Follow Rest: Used to support the workpiece while it is being machined.
8. Lathe Tool Post: Used to hold the cutting tools in place.
9. Lathe Carriage: Used to move the cutting tool across the workpiece.
10. Lathe Tailstock: Used to support the workpiece while it is being machined.

10.How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?

The cutting speed on a industrial lathe machine is typically measured in revolutions per minute (RPM). The cutting speed is determined by the material being cut, the size and shape of the cutting tool, and the desired finish. To set the cutting speed, the operator must adjust the spindle speed of the lathe. This is typically done by adjusting the speed control knob on the lathe.

How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?

11.How is the cutting tool secured in a lathe machine?

The cutting tool is typically secured in a lathe machine by a tool holder, which is clamped into the tool post. The tool holder is designed to hold the cutting tool securely in place while the lathe is in operation.

12.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

Yes, a lathe machine can be used for non-cylindrical turning. Lathes are capable of performing a variety of operations, including turning, facing, grooving, threading, and drilling. Non-cylindrical turning operations can include tapers, angles, and contours.

Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

Tags: 450mm Swing Over Bed Cnc Lathe Machining Center


Փակցնելու ժամանակը: 2024-03-01
Enquiry հիմա